Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

English Kontakt

O nás

Odpovědné služby

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., je letecká informační služba poskytována pracovištěm Centrální ARO Praha (ohlašovna letových provozních služeb).

Prostor působnosti

LIS je odpovědná za shromažďování a rozšiřování informací z celého území České republiky a vzdušného prostoru nad tímto územím.

Letecké publikace

Letecké informace jsou poskytovány ve formě Integrovaného souboru leteckých informací sestávajícího z:

LIS vydává také vnitrostátní publikace řady L, JAR které nejsou součástí Integrovaného souboru leteckých informací.

NOTAMy a příslušné měsíční kontrolní seznamy jsou vydávány prostřednictvím Letecké pevné služby (AFTN). PIB jsou k dispozici na pracovištích ARO na letištích uvedených v AIP - GEN 3 v bodě 3.1.6 nebo prostřednictvím AFTN (pouze v ČR). Přístup z AFTN terminálů je uživatelům umožněn po registraci, kterou provádí Mezinárodní kancelář NOTAM, kde jsou poskytovány i bližší informace. Postupy pro využívání služby PIB jsou součástí registrace. Registrace i postupy jsou zdarma. Všechny ostatní části integrovaného souboru leteckých informací jsou rozesílány poštou.

Letecké mapy

Letecká informační služba vydává mapy které jsou součástí AIP a další mapy (např. ANC 1:500 000). Tyto mapy jsou vytvořeny v souladu s ustanoveními dokumentu ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts.

Letecké mapy obsažené v AIP jsou udržovány v aktuálním stavu pomocí změn AIP. Opravy map, které nejsou součástí AIP, jsou zveřejňovány ve změnách AIP a uvedeny v AIP - GEN 3 v bodu 3.2.8. Informace, týkající se vydávání nových map, jsou zveřejňovány v AIC. Pomocí NOTAM jsou v leteckých mapách opravovány chyby v informacích důležitého provozního charakteru.

Seznam mapových sérií

Vydávány jsou tyto série map:

Prezentace dat na internetu

Letecká informační služba prezentuje svá data na internetových stránkách http://lis.rlp.cz.

Tyto stránky obsahují elektronická data publikovaná Leteckou informační službou (LIS). Ovládací prvky (lišty, tlačítka, ...) jsou ve formě "html" stránek, vlastní data jsou ve formátu "pdf", což je formát nástroje Adobe Acrobat a jsou tedy zobrazitelná programem Adobe Acrobat Reader, který je nutným předpokladem. Kromě základních dat jsou zde prezentovány všeobecné informace o LIS. Data jsou aktualizována tak, aby klient měl vždy přístup k aktuálně platným informacím.

Letecká informační příručka (AIP)

Letecká informační příručka je základní letecký dokument určený především k uspokojení mezinárodních požadavků na výměnu permanentních leteckých informací a dočasné změny dlouhodobé platnosti nezbytných pro letový provoz.

AIP České republiky se skládá ze tří dílů. AIP je vydáván ve formě vyměnitelných listů s dvojjazyčným textem česky a anglicky pro využití v mezinárodním i vnitrostátním provozu, ať jde o let pro obchodní nebo jiné účely.

Změnová služba k AIP (AIP AMDT)

Změny jsou prováděny pomocí výměnných listů. Vydávány jsou dva druhy změn:

- běžné změny (AIP AMDT) vydávané tak často, jak je to praktické a odlišené modrým průvodním listem, zahrnující trvalé změny do AIP publikované předtím NOTAMem, v některých případech v AIC (vztahující se k datu vydání), případně menší ediční změny;

- AIRAC změny (AIRAC AIP AMDT) vydávané podle systému AIRAC, odlišené růžovým průvodním listem a akronymem AIRAC, zahrnují provozně významné trvalé změny v AIP vztahující se k příslušnému datu AIRAC (AIRAC effective date).

Na průvodním listu změn je uveden stručný popis obsahu změny AIP. Nové informace zahrnuté do převydané stránky AIP jsou vyznačeny svislou čarou. Místo, kde byla vypuštěna původní informace, je vyznačeno vodorovnou čarou.

Na všech stranách zahrnutých do změny je zřetelně vyznačeno, kterou změnou byly publikovány a datum vydání/datum účinnosti AIRAC. Datum vydání a datum účinnosti AIRAC sestává ze dne, měsíce (slovy) a roku. Každý průvodní list změny AIP zahrnuje odvolávku na pořadové číslo těch částí Integrovaného souboru leteckých informací, které jsou zahrnuty do AIP a změnou zrušeny.

Běžné AMDT a AIRAC AMDT jsou průběžně číslovány, každá skupina zvlášt. Číslování AIRAC AMDT začíná každý rok číslem 1.

Kontrolní seznam platných stran AIP, obsahující čísla stran/označení map a datum (den, měsíc slovy a rok) vydání nebo účinnosti (effective date) zahrnutých informací je převydáván s každou běžnou změnou a je součástí AIP.

Poznámka: Díl III. AIPu (formát A 5) má samostatnou změnovou službu. Změny jsou označovány VOL III - AMDT, VOL III - AIRAC AMDT.

Supplement k AIP (AIP SUP)

Dočasné změny časově delšího charakteru (tři měsíce a déle) a informace s kratší dobou platnosti, jež obsahují rozsáhlý text a/nebo grafické znázornění, doplňující informace dlouhodobého charakteru obsažené v AIP, jsou vydávány jako AIP Supplementy (AIP SUP). Dočasné změny k AIP provozního významu jsou vydávány v souladu s AIRAC systémem a stanovenými daty účinnosti a jsou zřetelně odlišeny akronymem AIRAC AIP SUP.

AIP SUP jsou tištěny na žlutém papíře a zakládány na začátku AIP. AIP SUP (běžné i AIRAC) jsou průběžně číslovány, počínaje číslem 1 každý rok.

AIP SUP zůstává zařazen v AIP dokud všechny nebo některé jeho informace jsou v platnosti. Doba platnosti informací obsažených v AIP SUP je běžně uvedena přímo v AIP SUP. V některých případech může být doba platnosti nebo zrušení AIP SUP vydáno v NOTAMu.

Kontrolní seznam platných AIP SUP je uváděn na průvodních listech běžnách změn AIP.

Poznámka: K III. dílu AIPu (formát A 5) jsou vydávány samostatné AIP SUP. Jsou označovány VOL III - AIP SUP, VOL III - AIP AIRAC SUP.

NOTAM a Předletový informační bulletin (PIB)

NOTAM obsahuje informace týkající se zřízení, stavu nebo změn některého leteckého zařízení, služby, postupů nebo informace o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do letového provozu. Text každého NOTAMu obsahuje informace jak se uvádí v ICAO NOTAM Formátu a je sestaven z přesně vymezujících výrazů/jednotné frazeologie k tomu určené, s použitím NOTAM kódu doplněného zkratkami ICAO, označeními, znaky, názvy, volacími znaky, kmitočty, číselnými údaji a textem v otevřené řeči.

Národní NOTAMy jsou sestavovány a vydávány pro FIR PRAHA a jsou distribuovány v pěti sériích odlišených písmeny A, B, X, Y. Série S je určena pro SNOWTAMy. Série jsou označeny podle významu a označeny písmeny v sestupném pořadí. Série A a B jsou vydávány anglicky. Série X a Y obsahují NOTAMy se stejným zněním a stejnými čísly v českém jazyce.

Série A (X): Nejdůležitější série. Obsahuje veškeré informace související s provozem na tratích ATS a hlavních mezinárodních letištích v České republice:
- BRNO/TUŘANY
- KARLOVY VARY
- OSTRAVA/MOŠNOV
- PRAHA/RUZYNĚ

Série B (Y): Obsahuje informace související s provozem na všech ostatních letištích v České republice a informace nezařazené do série A (X).

Série S (SNOWTAM). Obsahuje informace týkající se nebezpečných podmínek na pohybové ploše, způsobených sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu. Provozovatelé letišť jsou přímo pověřeni vydáváním SNOWTAM v souladu s ICAO Annexem 15, Appendix 2, které jsou samostatně číslovány. Detaily jsou uvedeny v Sněhovém plánu v části Letiště (AD).

Předletové informační bulletiny (PIB) obsahují výběr platných NOTAMů z databáze udržované Mezinárodní kanceláří NOTAM. V závislosti na požadavcích uživatelů mohou být PIB poskytovány ve formě:
- bulletinu definovaného dle FIR
- bulletinu definovaného dle tratě
- bulletinu definovaného dle letiště

Letecké oběžníky (AIC)

Letecké oběžníky (AIC) obsahují informace o dlouhodobých předpovědích některých hlavních změn v legislativě, předpisech, postupech nebo zařízeních, a informace nebo oznámení vysvětlujícího nebo upozorňujícího charakteru týkající se technických, legislativních nebo pouze administrativních záležitostí. AIC jsou vydávány ve dvou sériích (A a C). AIC série A obsahují informace týkající se mezinárodního civilního letectví a jsou mezinárodně rozesílány, zatímco AIC série C obsahují informace týkající se pouze vnitrostátního letectví a jsou rozesílány vnitrostátně. AIC jsou v obou sériích číslovány průběžně každý rok od čísla 1. Kontrolní seznam platných AIC je vydáván dvakrát ročně.

Číselný kontrolní seznam platných NOTAMů

Číselný kontrolní seznam platných NOTAMů je vydáván měsíčně po AFTN.

AIRAC system

Aby provozně významné změny vyžadující změnu v mapách, manuálech tratí apod. mohly být řízeny a regulovány kdykoliv je třeba, budou vydávány v předem stanovených datech podle AIRAC systému. Tento typ informací bude publikován jako AIRAC AIP AMDT nebo AIRAC AIP SUP. AIRAC informace budou vydávány tak, aby uživatel obdržel tyto informace nejpozději 28 dní, u důležitých změn nejpozději 56 dní před dnem účinnosti. Ke dni účinnosti AIRAC je vydán tzv. trigger NOTAM, ve kterém je krátce uveden obsah, datum účinnosti a číslo příslušné AIRAC AIP AMDT nebo AIRAC AIP SUP, který vstoupí v ten den v platnost. Trigger NOTAM zůstane v platnosti jako upozornění v PIB až do doby vydání nového kontrolního seznamu/souhrnu platných NOTAMů, nejméně však 15 dní po datu účinnosti.

V případě, že nebude v termínu AIRAC vydána žádná informace, musí být vydáno NOTAMem potvrzení NIL a to nejpozději jeden cyklus před příslušným datem vstupu v účinnost.